Au fost gasite in total 5 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet: Suceava
Localitate:
Apartament
Suceava, Suceava
Data licitație: 24.04.2020 16:30
266.200,00 RON

apartamentul nr.1 compus din trei camere si dependinte , situat in mun. Suceava, str. Stefan cel Mare nr.41, bl.A3, sc.A, inscris in CF nr. 32390-C1-U6 a UAT Suceava, avand nr. cadastral 2504/I/A, impreuna cu cota parte indiviza din partile si depend

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
25.03.2020
Apartament
Suceava, Suceava
Data licitație: 09.04.2020 10:00
25.015,20 RON
5.250,00 EUR

apartamentul nr. 13 , compus dintr-o camera si dependinte, in suprafata utila de 10,51m.p. si teren in cota indiviza 37/2000, situat in Mun Suceava, str. Nicolae Iorga nr.14, bl.54, sc.A, et.1, judetul Suceava , inscris in CF 30075-C1-U14 SUCEAVA

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.03.2020
Apartament
Broșteni, Suceava
Data licitație: 06.04.2020 13:00
192.386,25 RON

la data de 06.04.2020, ora 13:00, la sediul B.E.J.A. Hojda Sorin-Ovidiu si Cocos Constantin-Stefan - municipiul Suceava, str. M.Eminescu nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, judetul Suceava - va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului c

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
03.03.2020
Apartament
Broșteni, Suceava
Data licitație: 06.04.2020 11:30
192.386,25 RON

la data de 06.04.2020, ora 11:30, la sediul B.E.J.A. Hojda Sorin-Ovidiu si Cocos Constantin-Stefan - municipiul Suceava, str. M.Eminescu nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, judetul Suceava - va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului c

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
03.03.2020
Apartament
Slatina, Suceava
Data licitație: 06.04.2020 10:00
29.382,75 RON

la data de 06.04.2020, ora 11:00, la sediul B.E.J.A. Hojda Sorin-Ovidiu si Cocos Constantin-Stefan - municipiul Suceava, str. M.Eminescu nr. 10, bl. SD, sc. A, et. 4, cam. 20, judetul Suceava - va avea loc vanzarea la licitatie publica a imobilului c

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
02.03.2020