Au fost gasite in total 40 rezultate!
Categorie :
Judet: Gorj
Localitate:
Casa
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 20.09.2017 10:00
827.351,00 RON

Teren intravilan in suprafata de 1190 mp si contructii de locuinte in suprafata de 251 mp, suprafata desfasurata 1004 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.08.2017
Apartament
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 12.09.2017 14:00
128.400,75 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.08.2017
Casa
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 05.09.2017 09:30
351.150,00 RON

imobilului situat inTargu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.452A, judet Gorj, constand in teren intravilan curti constructii (519mp), teren arabil (125mp) si vie(260mp) in suprafata de 904mp, cu constructia locuinta P+M in suprafata de 185mp si ane

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
10.08.2017
Spatii comerciale
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 05.09.2017 09:00
67.725,00 RON

imobilului situat inTargu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.452A, judet Gorj, constand in teren intravilan in suprafata de 90mp cu constructie spatiu comercial in suprafata de 44,82mp, cu numar cadastral 35433 si 35433-C1, inscris in CF 35433 a Loca

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
10.08.2017
Casa
Lihulești, Gorj
Data licitație: 31.08.2017 12:45
45.600,00 RON

Teren intravilan in suprafata de 3218 mp impreuna cu C, C2 si C3

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.08.2017
Apartament
Motru, Gorj
Data licitație: 06.09.2017 12:00
46.500,00 RON

APARTAMENT CU 3 CAMERE

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.08.2017
Apartament
Motru, Gorj
Data licitație: 06.09.2017 12:00
32.625,00 RON

APARTAMENT CU 2 CAMERE

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.08.2017
Casa
Baia de Fier, Gorj
Data licitație: 06.09.2017 12:00
151.320,00 RON

– una suprafata teren intravilan de 3800 mp( din acte) respective 3875 mp ( din masuratori) din care : 760 mp curti constructii , 2720 mp fanete si 395 mp vii impreuna cu constructiile situate pe acesta : C1 – casa de locuit , C2 – anexa si C3 – an

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.08.2017
Casa
Bălcești, Gorj
Data licitație: 06.09.2017 12:00
51.927,00 RON

una suprafata de teren intravilan curti constructii si arabil de 961/979 mp din acte/masuratori cadastrale impreuna cu constructiile : C1 cu destinatia locuinta, C2 anexa si C3 anexa

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.08.2017
Apartament
Motru, Gorj
Data licitație: 31.08.2017 14:00
42.000,00 RON

Apartament cu 3 camere

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.08.2017